Załóż konto
0
Załóż kontoZaloguj się

Polityka Ochrony Prywatności

cookies

1. Grupa Aligato z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia takie jak  systemy szyfrowania danych. W szczególności Grupa Aligato zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Grupa Aligato sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
 

2. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktu z Użytkownikiem w ramach obsługi Aligato oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Aligato, a także w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej w wyniku Transakcji w związku ze sprzedażą prowadzoną przez Grupę Aligato w ramach Aligato. W przypadkach wskazanych w Regulaminie aktualne  dane Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim będą udostępniane innym Użytkownikom, o ile i w zakresie, w jakim będzie to konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej w wyniku Transakcji. Dane kontaktowe za zgodą Użytkownika wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikowi przez Grupę Aligato informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 

3. Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet za zgodą Użytkownika przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Aligato, Grupa Aligato zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Grupy Aligato do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom reklamowym Grupy Aligato. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Grupą Aligato umowy o świadczenie usług oraz realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez Grupę Aligato w ramach Aligato.
 

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 2.2. i 2.3. Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Grupą Aligato umowy o świadczenie usług w ramach serwisu Aligato. W przypadku Rejestracji za pomocą serwisu Facebook dane, o których mowa powyżej są za zgodą Użytkownika pobierane przez Grupę Aligato z serwisu Facebook. Osoby odwiedzające Aligato mogą przeglądać zamieszczone w nim oferty dotyczące Towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 

6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Grupę Aligato i za zgodą Użytkownika.
 

7. W przypadku uzyskania przez Grupę Aligato wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług Aligato niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Grupa Aligato może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 

8. Okazjonalnie w  Aligato organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.
 

9. Okazjonalnie w Aligato organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.
 

10. Sprzedający po uzyskaniu od Grupy Aligato danych osobowych Kupujących, zobowiązani są zapewnić im realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący mają prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Sprzedających, ze względu na swoją szczególną sytuację, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.
 

11. Grupa Aligato zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Grupa Aligato zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Grupę Aligato danych osobowych innemu niż Grupa Aligato administratorowi danych.
 

12. Grupa Aligato wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach Serwisu Aligato.
 

13. Grupa Aligato stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Aligato. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Aligato, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa dokument  Informacje o Cookies dostępny z poziomu strony głównej Aligato.