Załóż konto
0
Załóż kontoZaloguj się

Załącznik 7

Regulamin Usługi Tpay


Strony nadają następujące znaczenie określeniom użytym w Regulaminie:

1.
tpay.com (Serwis) – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą REGON 300878437 oraz NIP 7773061579, pod adresem strony internetowej: https://tpay.com, adres e-mail: kontakt@tpay.com.
2.
Spółka – spółka Krajowy Integrator Płatności S.A., o której mowa w ust. 1 powyżej.
3.
Odbiorca płatności – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna będąca przedsiębiorcą i prowadząca działalność gospodarczą z wykorzystaniem sieci Internet, która zawarła ze Spółką umowę uprawniającą do uczestnictwa w tpay.com.
4.
Płatnik - klient Odbiorcy płatności, który zamierza nabyć towary lub usługi oferowane przez Odbiorcę płatności, lub dokonać darowizny na jego rzecz, za pośrednictwem serwisu internetowego Odbiorcy płatności przy dokonaniu płatności za towary lub usługi lub darowizn poprzez tpay.com.
5.
Portal – serwisy internetowe prowadzone przez Odbiorcę płatności, pod adresem/adresami podanymi podczas procesu rejestracji, za pośrednictwem których Odbiorca płatności prowadzi sprzedaż towarów lub usług, za które Płatnik dokonuje zapłaty przy pomocy tpay.com.
6.
Transakcje – wpłaty pieniężne Płatnika dokonywane za pośrednictwem Serwisu za towary lub usługi nabyte w Portalu lub przekazane Odbiorcy płatności darowizny. Transakcja identyfikowana jest przez tytuł przelewu, jednoznacznie powiązany z jej numerem, kwotą i Portalem. Transakcja występuje w tpay.com w stanie:
a) Oczekiwania – przed przekazaniem na Konto Serwisu;
b) Błędu – przekazana na Konto Serwisu, Płatnik wpłacił niepoprawną kwotę lub z niepoprawnym tytułem;
c) Poprawna – przekazana na konto Serwisu, potwierdzenie wysłane do Portalu;
d) Anulowana – oczekiwanie zostało zakończone;
e) Zwrócona – zwrócona Płatnikowi z Konta Serwisu.
7.
Panel Odbiorcy płatności – część serwisu tpay.com udostępniona Odbiorcy płatności, dzięki której może m.in. przeglądać historię transakcji, dokonywać wypłat zgromadzonych środków, modyfikować ustawienia konta. Panel Odbiorcy płatności służy administracji i kontroli danych dotyczących Transakcji oraz funkcji tpay.com. Odbiorca płatności otrzymuje dostęp do Panelu Odbiorcy płatności przy pomocy identyfikatora i hasła, których weryfikacja następuje przy logowaniu na stronie.
8.
Konto Serwisu – rachunek bankowy Serwisu, którego posiadaczem jest Spółka, przeznaczony wyłącznie do obsługi transakcji realizowanych za pośrednictwem Serwisu.
9.
Regulamin – niniejszy Regulamin dla Odbiorców płatności.

2. Postanowienia ogólne

1.
Niniejszy Regulamin opisuje zasady świadczenia przez Spółkę usług płatniczych dla Odbiorcy płatności i pełni funkcję umowy ramowej o współpracy.
2.
Spółka oświadcza, że zaprojektowała i prowadzi internetowy serwis płatności o nazwie „tpay.com”, o którym mowa w pkt. 1 ust. 1 Regulaminu, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Odbiorcą płatności. tpay.com udostępnia Płatnikom różnorodne metody wykonywania płatności, przyjmuje płatności Płatników na Konta Serwisu, potwierdza Odbiorcy płatności zrealizowanie płatności i przekazuje te płatności na konto Odbiorcy płatności, pomniejszone o kwoty należne Spółce tytułem prowizji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Tabeli Prowizji i Opłat.
3.
Spółka świadczy usługi płatnicze na podstawie ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.) i ponosi odpowiedzialność na zasadach w niej opisanych. Nadzór nad Spółką sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (nr IP27/2014 w Rejestrze Usług Płatniczych).
4.
Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie (np. Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0) oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Płatnika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
5.
Odbiorca płatności oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów, świadczenia usług lub działalność związaną z przyjmowaniem darowizn, zgodną z prawem, za pomocą stron internetowych wskazanych podczas procesu rejestracji, oraz, że jego wolą jest zapewnienie Płatnikom możliwości dokonywania płatności za towary i usługi lub tytułem darowizny za pomocą tpay.com.

3. Zasady świadczenia usług przez Spółkę

1.
Spółka zapewnia dokonywanie płatności Płatnikom dla Odbiorcy płatności za pomocą następujących metod wykonywania płatności:
a. Internetowy przelew bankowy (lista banków współpracujących ze Spółką, za pośrednictwem których możliwe jest dokonanie płatności na rzecz Odbiorcy płatności została wskazana w Załączniku nr 1 do Regulaminu);
b. Karta kredytowa lub debetowa (lista operatorów obsługujących płatności za pomocą tych kart została wskazana na stronie https://tpay.com/metody-platnosci).
2.
Korzystanie przez Odbiorcę płatności z metody płatności, o której mowa w ust. 2 b niniejszego punktu wymaga zawarcia odrębnej umowy, której warunki regulowane są przez operatora kart płatniczych.
3.
W miarę rozwoju współpracy i tpay.com możliwe jest dodawanie nowych metod wykonywania płatności. Szczegóły korzystania z nich zostaną wprowadzone w postaci zmian do Regulaminu lub odrębnego regulaminu dla danej usługi.
4.
Spółka prowadzi dla Odbiorcy płatności indywidualny rachunek płatniczy w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych w postaci funkcjonalności Panelu Odbiorcy płatności. Spółka udostępnia Odbiorcy płatności w każdym czasie informacje dotyczące rachunku płatniczego i wykonanych Transakcji
5.
Spółka oświadcza, że jest właścicielem oprogramowania oraz sprzętu niezbędnego do korzystania z Serwisu i zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania Serwisu na rzecz Odbiorcy płatności. Funkcjonowanie tpay.com oznacza możliwość korzystania z niego przez:
a. Odbiorcę płatności, przy użyciu nadanego mu identyfikatora i hasła podczas rejestracji w tpay.com na stronie www: https://secure.tpay.com/panel/logowanie.htm.
b. Płatników bezpośrednio ze strony WWW Odbiorcy płatności po uprzednim skorzystaniu przez Płatnika z internetowego systemu sprzedaży towarów lub usług albo przyjmowania darowizn Odbiorcy płatności dostępnego z tejże strony WWW Odbiorcy płatności.
6.
Odbiorca płatności dokona we własnym zakresie i na własny koszt integracji swojego systemu z tpay.com według udostępnionej nieodpłatnie przez Spółkę dokumentacji technicznej. Brak integracji uniemożliwia korzystanie z usług Serwisu tpay.com, za wyjątkiem korzystania z funkcjonalności dostępnych w Panelu Odbiorcy płatności..
7.
Każda płatność inicjowana w tpay.com otrzymuje unikalny identyfikator Transakcji, który Płatnik umieszcza w tytule przelewu bankowego wykonywanego na Konto Serwisu pod rygorem niezrealizowania danej płatności.
8.
Z uwagi na specyfikę usług świadczonych przez Spółkę, zlecenie wykonania Transakcji jest inicjowane zawsze przez Odbiorcę płatności albo za jego pośrednictwem. Momentem otrzymania zlecenia jest dzień i godzina otrzymania go przez Spółkę. Zlecenie płatnicze zainicjowane w dniu nie będącym dniem roboczym, lub po godzinie 17, uznaje się dla celów rozrachunkowych za otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu, natomiast rozliczenie zlecenia dostępne jest w Panelu Odbiorcy płatności niezwłocznie pod dokonaniu zlecenia płatniczego (on-line) 24 h na dobę i 7 dni w tygodniu z uwzględnieniem godzin pracy banków. .
9.
Odbiorca płatności zobowiązuje się, że nie będzie dochodził odsetek od płatności wniesionych przez Płatników za okres od czasu ich wpłaty na rachunek tpay.com do momentu ich przekazania na rachunek bankowy Odbiorcy płatności, chyba że środki te znajdują się na Koncie Spółki po upływie terminu określonego w pkt. 6 ust. 4 Regulaminu, a stan taki jest następstwem okoliczności, za które Spółka ponosi odpowiedzialność.
10.
Odbiorca płatności akceptuje metody płatności udostępniane Płatnikom przez tpay.com oraz zasady realizacji tych płatności opisane w Regulaminie oraz zasadę działania tpay.com, polegającą na oczekiwaniu na wpłatę Płatnika przez ustalony limit czasowy obliczany od dnia przekazania danych o Transakcji z Portalu do tpay.com.
11.
Spółka nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Odbiorcą płatności, w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności wobec Płatnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Odbiorcę płatności, jak i wobec Odbiorcy płatności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika (np. oszustwa Odbiorcy płatności, dostarczenie wadliwego towaru, brak odbioru towaru przez Płatnika itp.).
12.
Spółka zastrzega sobie prawo odmowy obsługi Transakcji, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, a także powzięcia wątpliwości co do legalności danej Transakcji lub jej związku z działalnością terrorystyczną lub zmierzająca do prania pieniędzy.

4. Zasady współpracy i dane osobowe

1.
tpay.com nie udostępnia podmiotom trzecim danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) klientów zgromadzonych w tpay.com Dane te są wykorzystywane tylko na potrzeby Transakcji oraz w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji. W szczególności dane mogą być wykorzystane przez banki w zakresie niezbędnym do dokonania wyżej wymienionych czynności.
2.
Czynności dokonywane w ramach tpay.com nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do tpay.com nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r., Nr 140, poz. 939).
3.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Odbiorców płatności (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) jest Spółka. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług płatniczych oraz w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Odbiorcę płatności. Odbiorca płatności ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Niepodanie danych wskazanych przez Spółkę jako obowiązkowe uniemożliwia dokonanie rejestracji.
4.
Spółka stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne oraz realizuje obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
5.
Odbiorca płatności zobowiązany jest do informowania Płatników o fakcie powierzenia przetwarzania ich danych osobowych Spółce na cele wykonania Transakcji. Odbiorca pozostaje administratorem tych danych.
6.
Zabronione jest wykorzystywanie tpay.com do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również niedopuszczonych do obrotu handlowego
7.
Odbiorca płatności przez cały czas trwania umowy, bez wynagrodzenia, zobowiązuje się do zamieszczenia na internetowej stronie głównej Portalu:
a. informacji, że płatności w jego Serwisie Odbiorcy płatności obsługuje serwis tpay.com;
b. materiałów graficznych informujących Płatników o możliwości szybkiej zapłaty przy pomocy tpay.com, w szczególności logotypu tpay.com połączonego z linkiem kierującym do strony internetowej https://tpay.com. Materiały graficzne jak i logotyp dostępne są w Panelu Odbiorcy płatności.
8.
Spółka ma prawo nieodpłatnego umieszczenia na stronie https://tpay.com lub innej należącej do niej strony internetowej, logo Odbiorcy płatności w celu poinformowania, że jest on klientem tpay.com.
9.
W zakresie nie uregulowanym Regulaminem zastosowanie mają zasady opisujące dokonywanie Transakcji w tpay.com, zawarte w instrukcji obsługi, na wszystkich stronach tpay.com https://tpay.com i dokumentacji technicznej tpay.com, chyba że są one sprzeczne z Regulaminem.

5. Zasady wypłaty zgromadzonych środków

1.
Przekazanie Odbiorcy płatności należności następuje za pośrednictwem tpay.com, po zalogowaniu się Odbiorcy płatności i pozytywnej weryfikacji jego ID Odbiorcy i hasła.
2.
Wypłaty z tpay.com powstają z wpłat Płatników przekazanych na Konto Serwisu za zakupy lub darowizny w Portalu Odbiorcy płatności. Odbiorca płatności składa dyspozycję wypłaty środków na podstawie płatności otrzymanych od Płatników na rzecz Odbiorcy płatności, które mogą być składane cyklicznie według ustalonego przez Odbiorcę płatności harmonogramu lub po zgromadzeniu na koncie określonej, ustalonej przez Odbiorcę płatności ilości środków. Należność Odbiorcy płatności równa się sumie kwot płatności Płatników, po odliczeniu kwoty prowizji Spółki oraz kosztu wykonania przelewu (wymienionych w Tabeli Opłat i Prowizji Serwisu).
3.
Niezależnie od wybranej przez Odbiorcę płatności metody wypłat (ust. 2 i ust. 3 powyżej) Spółka zobowiązuje się do przelania należnych Odbiorcy płatności środków na konto bankowe Odbiorcy płatności w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia przez Odbiorcę płatności dyspozycji wypłaty tych środków z zastrzeżeniem ust. 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przesłania środków wynikłe po złożeniu przez Spółkę w banku polecenia przelewu, jak również za niezrealizowane lub opóźnione płatności będące następstwem podania przez Odbiorcę płatności nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwią wykonanie przelewu bankowego. Jeśli ostateczny termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, dyspozycja wypłaty zostanie zrealizowana w najbliższym dniu roboczym.
4.
Powstałe polecenie przelewu jest przekazywane do banku za pomocą internetowego systemu bankowości elektronicznej. W temacie polecenia przelewu, wykonywanego na konto bankowe Odbiorcy płatności, jest wpisywane niepowtarzalny numer identyfikacyjny wypłaty. W wykazach kontrolnych Panelu Odbiorcy płatności możliwe jest śledzenie historii wypłat.
5.
Środki przelewane są na rachunek bankowy wskazany przez Odbiorcę płatności, zgodnie z pkt 3 ust. 5 Regulaminu. Prowizja jest naliczana i należna z momentem zaksięgowania wpłaty na Koncie Serwisu i jest potrącana z kwot należnych Odbiorcy płatności.
6.
W celu ochrony Płatników oraz zapobiegania nieautoryzowanym zmianom danych do wypłat, Spółka ma prawo wystąpić przed realizacją zlecenia wypłaty zgromadzonych środków o przekazanie Spółce aktualnych kserokopii dokumentów rejestrowych Odbiorcy płatności niepobranych podczas procedury weryfikacyjnej (np. KRS, REGON, NIP, Wpis do CEIDG i/lub dokumentów tożsamości osób reprezentujących Odbiorcę płatności zgodnie z KRS/CEIDG) w terminie do 30 dni od wysłania żądania przez Spółkę. W przypadku nieprzekazania dokumentów we wskazanym terminie, Spółka ma prawo zwrócić zgromadzone środki Płatnikom.
7.
Przed dokonaniem zwrotu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Spółka dokona wszelkich możliwych starań w celu skontaktowania się z Odbiorcą płatności drogą elektroniczną i telefoniczną, celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i ewentualnego wydłużenia czasu oczekiwania na dostarczenie dokumentów przez Odbiorcę płatności.
8.
Odbiorca płatności może złożyć dyspozycję zwrotu zrealizowanej płatności (takiej, która uzyskała status zakończonej), w sytuacji gdy Odbiorca płatności ma zamiar zwrócić swojemu Płatnikowi nienależną wpłatę (np. z tytułu reklamacji, zwrotu Towaru). Złożenie dyspozycji następuje za pośrednictwem tpay.com. Spółka wykonuje taką dyspozycję w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia przez Odbiorcę płatności dyspozycji, pod warunkiem wystarczającego salda we wzajemnych rozliczeniach Odbiorcy płatności i Spółki, które pozwala na pokrycie kwoty zwracanej Transakcji i prowizji za zwrot oraz przekazania Spółce wszelkich niezbędnych danych do wykonania zwrotu. Prowizja dla Spółki nie podlega zwrotowi Odbiorcy płatności. Dodatkowo Odbiorca płatności ponosi koszt zwrotu środków zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Serwisu.


6. Reklamacje

1.
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu tpay.com wyjaśnia Spółka.
2.
Odbiorca płatności nie ponosi przed Płatnikiem odpowiedzialności za niewykonanie lub niepoprawnie wykonane Płatności w tpay.com Wszelkie reklamacje Płatników otrzymane przez Odbiorcę płatności kieruje on do tpay.com za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej tpay.com lub pocztą na adres Spółki.
3.
Odbiorca płatności winien umieścić w zgłoszeniu reklamacyjnym: przyczynę reklamacji, swój adres e-mail, identyfikator Transakcji, kwotę Transakcji, nazwę firmy i/lub nazwisko i imię właściciela konta bankowego, datę Transakcji oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność.
4.
Spółka zobowiązuje się do pełnej obsługi reklamacji oraz udzielania odpowiedzi najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.
5.
Termin na zgłaszanie reklamacji przez Odbiorcę płatności wynosi 90 dni od daty zdarzenia.
6.
Odbiorca płatności zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Panelu Odbiorcy płatności.
7. Jeżeli Odbiorca płatności nie dokona powiadomienia, o którym mowa powyżej w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku płatniczego albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana, roszczenia względem Spółki z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają.

7. Postanowienia końcowe

1.
Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, składając oświadczenie za pomocą poczty elektronicznej lub formularza dostępnego w Panelu odbiorcy płatności.
2.
Spółka może zawiesić lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) o którym mowa w pkt. 8 ust. 1 lub 2,
b) na podstawie oceny dokonanej przez Spółkę istnieje wysokie ryzyko związane z realizacją Transakcji na rzecz Odbiorcy płatności, wynikające z ustawy AML,
c) gdy Spółka poweźmie informację, że Odbiorca płatności zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych,
d) Odbiorca nie udziela wymaganych informacji lub nie przedkłada dokumentów, do których przestawienia jest zobowiązany na podstawie Regulaminu
e) w przypadku naruszenia przez Odbiorcę płatności postanowień niniejszego Regulaminu.
3.
Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem https://secure.tpay.com/regulamin_odbiorcy_platnosci.pdf. Spółka jest uprawniona do jednostronnej zmiany treści Regulaminu. W takiej sytuacji Spółka poinformuje Odbiorcę o wprowadzonych zmianach w Panelu Odbiorcy płatności. Jeżeli Odbiorca płatności nie zaakceptuje wprowadzonych zmian, ma możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia umieszczenia informacji w Panelu Odbiorcy.
4.
Strony zgodnie oświadczają, że zdobyte w czasie trwania współpracy dane dotyczące działalności, finansów, informacji oraz specyfikacji technicznej, dokonywanych czynności stanowić będą informacje poufne, które nie będą przekazywane instytucjom i osobom nieuprawnionym ustawowo do ich wglądu przez okres obowiązywania umowy jak również po jej zakończeniu.
5.
Wszelkie stosunki prawne wynikłe z Regulaminu podlegają prawu polskiemu, a czynności wynikające z Regulaminu dokonywane są w języku polskim.
6.
Dane adresowe Spółki zamieszczone w Regulaminie stanowią aktualne dane umożliwiające skontaktowanie się ze Spółką. Kontakt jest możliwy drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną.
7.
W przypadku sporów powstałych między Stronami, wspólnym zamiarem będzie doprowadzić do polubownego ich rozwiązywania.
8.
Dla wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznana za niebyłe umowy, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.
9.
Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu (reklamacje), przysługuje Odbiorcy płatności po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
10.
Odbiorca płatności może wnieść do Komisji Nadzoru Finansowego skargę na działanie Spółki, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa.